ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Thesprotia3D είναι ένας νέος δικτυακός τόπος για την Θεσπρωτία.

1. ΕΝΝΟΙΕΣ

Παροχέας της ιστοσελίδας Thesprotia3D είναι η ατομική επιχείρηση του Γεωργίου Μαλαμίδη με έδρα την Ηγουμενίτσα , οδός: Ελευθερίας 22 , ΑΦΜ: 104302715, ΔΟΥ: Ηγουμενίτσας, Επικοινωνία: 6937053134,  Αρ. τηλεφώνου/φαξ: 26650 23676, Ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail: info@thesprotia3d.gr

Διαφημιστής καλείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να διαφημιστεί στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

2. ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος του Thesprotia3D είναι η προβολή και η τουριστική προώθηση περιοχών και υπηρεσιών της Θεσπρωτίας κατά την περίοδο του καλοκαιριού και όχι μόνο!

3. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την προβολή του διαφημιζόμενου προϊόντος θα συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του παροχέα και του διαφημιζόμενου στο οποίο θα αναγράφονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες , η αμοιβή, διάρκεια και τρόποι καταγγελίας, ευθύνη κτλ

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και κατόπιν επιλογής του πακέτου φιλοξενίας και της συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών θα καταβάλλει και το ποσό της αμοιβής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι συμβαλλόμενοι άμεσα μετά την καταβολή του ποσού θα υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό για την μεταξύ τους συμφωνία.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο διαφημιζόμενος θα καταβάλλει το ποσό αμοιβής για τις προσφερόμενες υπηρεσίες με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού είτε μετρητοίς ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί σε αυτόν από τον παροχέα πριν από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Η καταβολή του ποσού αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη.

6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

O παροχέας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

8. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο παροχέας της ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.  Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Συμφωνείται με το παρόν ότι ο παροχέας  για τις ανάγκες  προώθησης στο διαδίκτυο εκάστης ειδικής προσφοράς ,προϊόντος ή υπηρεσίας του αντισυμβαλλόμενου στο παρόν διαφημιζόμενος θα κάνει χρήση διαδικτυακά  της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, της έδρας κ.λ.π..  Επίσης, με το παρόν του δίδεται το δικαίωμα να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του (για τον ίδιο ακριβώς σκοπό) φωτογραφίες-εικόνες της εξωτερικής και εσωτερικής όψης του επαγγελματικού χώρου του αντισυμβαλλόμενου στο παρόν διαφημιζόμενο, καθώς και φωτογραφίες-στοιχεία  των διαφημιζόμενων  προϊόντων ή υπηρεσιών του.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη του παροχέα απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο του ως διαμεσολαβητή.

Επισημαίνεται ότι ο παροχέας ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της διαφήμισης, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του αγοραστή- καταναλωτή είναι ο διαφημιζόμενος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο παροχέας δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους καταναλωτές. Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει ο παροχέας από τον διαφημιζόμενο.

Ο παροχέας μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Ο παροχέας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ο παροχέας εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

Επίσης να επισημανθεί ότι ο παροχέας δεν ευθύνεται σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων απέναντι στον καταναλωτή αλλά ο ίδιος ο διαφημιζόμενος.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.